LD@75 Outreach
        Database

Faculty Members

Rajesh Jain
Prof. Vijay Chitaria
 Prof.  Rena Shukla
 Prof. Rita Jadav
 Prof.  Neelam Dalal
Toral Vyas
PRASHANT LALWANI
(Prof.) Pratima Shah
Shivendra Jha
Mahendrasinh Gadhavi
Prof. Jalpa Modi
 Prof. Zalakkumar Chhaya
Sandip Rathod
 Prof. Chaitali Bhavsar
sahista kazi
M. M. Shaikh
 Prof. Zarna Chovatiya
Anjum Mirza
Utkarsh Nigam
Sudhanshu Dixit
LDCE@75
        News