Faculty Members

ALTAFHUSEN MALEK
Vijay Chitaria
Vinod Patel
Vinod R Patel
Mahendrasinh Gadhavi
jalpa modi
Jitisha Kamble
Hinal Jariwala
Zalakkumar Chhaya
sahista kazi
Sandip Rathod
CHAITALI BHAVSAR
sahista kazi
MohdZuned Shaikh
PRASHANT LALWANI