Faculty Members

ALTAFHUSEN MALEK
NIKHIL RAVAL
Mahendrasinh Gadhavi
jalpa modi
Shibani Chourushi
Jitisha Kamble
Hinal Jariwala
Zalakkumar Chhaya
sahista kazi
Sandip Rathod