Faculty Members

Manish Thakker
RAKESH PATEL
VINODKUMAR PATEL
umang Shah
CHANDNI SHAH
Sampan Shah
Ankit Shah
Urmila Suhagiya
Kruti Joshi
Nidhi Kanani
Manisha Patel
Vandana Patel
Lalitkumar Patel
Divyesh Raninga
Harsh Shastri