Faculty Members

Himanshu Patel
Dr.Atul Patel
Apexa Dharankar
YOGITA SHARMA
Sunil Chandak
Jaydev Patel
ZALAK PATEL
PARTH RAVAL
Pragnesh Thakkar
DIGESHKUMAR SHAH
Mansi Joshi
Fenny Narsingani
ZALAK PATEL